Halloween Costume ideas 2015
MPS

Belajarlah, agar beradab!


Pengasas Nahdhatul Ulama (NU), K.H. M. Hasyim Asya’ari telah menulis sebuah buku penting bagi dunia pendidikan yang berjudul “Aadabul ‘Alim wal-Muta’allim (Adab Guru dan Murid). Buku ini membahas tentang konsep adab. Kiyai Hasyim Asya’ari memulakan kitabnya dengan menitipkan hadis Rasulullah saw:

Haqqul waladi ‘ala waalidihi an-yuhsina ismahu, wa yuhsina murdhi’ahu, wa yuhsina
Adabahu”

(Hak seorang anak atas orang tuanya adalah mendapatkan nama yang baik, pengasuhan yang baik dan adab yang baik).

Jadi, mendidik anak agar menjadi orang beradab, sewajarnya adalah tugas ibu bapa. Sebagai institusi pendidikan, sekolah mengambil alih sebahagian tugas itu, menggantikan amanah yang dibebankan kepada orang tua. Tujuannya tetap sama: membentuk anak yang beradab! Adab memang sangatlah penting kedudukannya dalam ajaran Islam.

Imam Syafii, imam mazhab yang banyak menjadi panutan kaum Muslim di Nusantara, pernah ditanya, bagaimanakah meraih adab? Imam Syafii menjawab, bahawa ia selalu mengejar adab laksana seorang ibu yang mencari anak tunggalnya yang hilang.

Demikianlah sebagian penjelasan KH Hasyim Asya’ari tentang makna adab. Melanjutkan paparannya, maka tidak boleh tidak, perkataan “adab” memang merupakan istilah yang khusus maknanya dalam Islam. Bahkan menurutnya, salah satu indikator amal ibadah seseorang diterima atau tidak di sisi Allah SWT adalah bergantung pada sejauh mana aspek adab disertakan dalam setiap amal perbuatan yang dilakukannya.

Lalu, apa sebenarnya adab? Huraian yang lebih terperinci tentang konsep adab dalam Islam disampaikan oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas, pakar filsafat dan sejarah Melayu.

Menurut Prof. Naquib al-Attas,
…”adab adalah pengenalan serta pengakuan akan hak keadaan sesuatu dan kedudukan seseorang, dalam perencanaan susunan berperingkat martabat dan darjat, yang merupakan suatu hakikat yang berlaku dalam tabiat semesta. Pengenalan adalah ilmu; pengakuan adalah amal. Maka, pengenalan tanpa pengakuan seperti ilmu tanpa amal; dan pengakuan tanpa pengenalan seperti amal tanpa ilmu. Keduanya sia-sia kerana yang satu mensifatkan keingkaran dan keangkuhan, dan yang satu lagi mensifatkan ketidaksedaran dan kejahilan.”

(SM Naquib al-Attas, Risalah untuk Kaum Muslimin, (ISTAC, 2001).

Begitu pentingnya masalah adab ini, maka boleh dikatakan, jatuh-bangunnya umat Islam, bergantung kepada sejauh mana mereka dapat memahami dan menerapkan konsep adab ini dalam kehidupan mereka. Manusia yang beradab terhadap orang lain akan paham bagaimana mengenali dan mengakui seseorang sesuai harkat dan martabatnya. Martabat ulama yang soleh berbeza dengan martabat orang fasiq yang derhaka kepada Allah. Jika dikatakan, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taqwa, maka seorang yang beradab tidak akan lebih menghormati penguasa yang zalim berbanding guru yang mengajar di kampung yang soleh. Itu adab kepada manusia.

Adab terkait dengan iman dan ibadah dalam Islam. Adab bukan sekedar “sopan santun”. Jika adab didefinisikan sebagai sopan santun, pasti ada orang yang menuduh Nabi Ibrahim a.s. sebagai orang yang tidak beradab, kerana berani berkata kepada ayahnya, “Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata”.(QS 6:74). Boleh jadi, jika hanya berdasarkan sopan santun, tindakan mencegah kemungkaran (nahyu ‘anil munkar) akan dikatakan sebagai tindakan tidak beradab. Padahal, dalam Islam, adab terkait dengan iman dan ibadah kepada Allah.
Ukuran seorang beradab atau tidak ditentukan berdasarkan ukuran sopan-santun menurut manusia. Seorang yang berjilbab di kolam renang boleh dikatakan berperilaku tidak sopan, kerana semua perenangnya berbikini.


Adab di Tamadun Melayu

Ulama besar dan sasterawan dari Riau, Raja Ali Haji pun telah menyinggung tentang pentingnya akal adan adab. Beliau menyatakan kelebihan seorang manusia adalah pada akal dan adab dan bukan pada janis bangsa dan asal. Maka,dalam kitabnya, “Bustan al Katibin”, yang ditulis pada tahun 1850, beliau menyatakan:

“Jikalau beberapa pun bangsa jika tiada ilmu dan akal dan adab, ke bawah juga jatuhnya, yakni kehinaan juga diperolehnya”


Maka untuk individu, masyarakat atau bangsa itu menjadi mulia, Raja Ali Haji menasihatkan agar individu-individu itu memahami agama. Sebagaimana hadis Rasulullah saw yang terkenal:

“Barangsiapa dikehendaki Allah kebaikan, maka ia diberi pemahaman kepada ilmu agama (ad diin).

Pembinaan individu yang ber-adab ini juga menjadi perhatian yang serius ulama-ulama Melayu abad 18. Seperti Syekh Abdus Shamad al Falimbani dan Syekh Daud Abdullah Fathani. Syekh Falimbani misalnya menulis Hidayah as Salikin. Kitab ini disusun diantaranya merujuk pada karya-karya Imam al Ghazali Minhajul Abidin, Ihya ‘Ulumud Din dan al-Arbain fi Ushul ad Din. Sedangkan karya Syeikh Daud bin Abdullah al Fathani diantaranya adalah menterjemahkan kitab al Ghazali Bidayah al Hidayah. (Dikutip dari makalah pakar sejarah Melayu, Wan Mohd Shaghir Abdullah,;Sejarah Tasawuf dan Perkembangannya di Nusantara 2006)
.
Syekh Wan Ahmad al Fathani dari Pattani (1856-1908), dalam kitabnya Hadiqatul Azhar war Rayahin (Terj. Oleh Wan Shaghir), berpesan agar seseorang mempunyai adab, maka ia harus selalu dekat dengan majlis ilmu. Ia menyatakan :

“Jadikan olehmu akan yang sekedudukan engkau itu (majlis) perhimpunan ilmu yang engkau muthalaah akan dia. Supaya mengambil guna engkau daripada segala adab dan hikmah”.

Meghurai lanjut konsep adab Prof. SM Naquib al-Attas, Prof. Wan Mohd. Nor Wan Daud, fello Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, mencatatkan bahawa terdapat 18 entri mengenai taadib, addaba dan adab yang boleh dijumpai dalam lebih dari satu buku koleksi hadits.
Lihat AJ Wensinck dan JPMensing, Boncordance Indices de la Tradition Musulmane, 7 jil. (Leiden :EJ Brill, 1943), I :26 ; Nasrat Abdel Rahman, The Semantic of Adab in Arabic, al Syajarah jil.2, No. 2, 1997, hh. 189-207.

Dalam artikel ini Prof. Abdel Rahman menganalisis pelbagai erti perkataan adab dan perkataan yang dikembangkan darinya, khususnya perkataan taadib dari 50 pengarang (penulis) buku berbahasa Arab dan analisis tersebut secara umum menguatkan pemahaman al-Attas.

Perkataan adab, menurut al Attas, memiliki erti yang sangat luas dan mendalam, sebab pada awalnya perkataan adab bererti undangan ke sebuah jamuan makan,yang di dalamnya sudah terkandung ide mengenai hubungan sosial yang baik dan mulia. Namun adab kemudian digunakan dalam konteks yang terbatas, seperti untuk sesuatu yang merujuk pada kajian kesusastraan dan etika profesional dan kemasyarakatan.(konteks penggunaan dalam Bahasa Arab).

Menurut Wan Daud, failasuf terkenal, Al Farabi juga mendefinisikan taadib sebagai aktiviti yang memproduksi suatu karakter yang bersumber dari sikap moral. Maka, sebenarnya, makna kedua-dua istilah, taalim dan tarbiyah telah tercakup di dalam istilah taadib. Ibnul Mubarak menyatakan:

“Kita lebih memerlukan adab daripada ilmu yang banyak”.

Jika adab hilang pada diri seseorang, maka akan mengakibatkan kezaliman, kebodohan dan menuruti hawa nafsu yang membinasa. Oleh sebab itu, adab mesti ditanamkan pada seluruh manusia dalam berbagai lapisan, pada murid, guru, pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat dan lain-lain. Bagi orang-orang yang memegang institusi, bila tidak terdapat adab, maka akan terjadi kerosakan yang lebih parah.

Kata Prof Wan Mohd. Nor:
“Gejala penyalahgunaan kuasa, penipuan, pelbagai jenis rasuah, politik wang, pembaziran, kehilangan keberanian dan keadilan, sikap malas dan sambil lewa, kegagalan pemimpin rumah tangga dan sebagainya mencerminkan masalah pokok ini.”

Sikap boros dalam menggunakan kekayaan negara adalah sifat yang buruk bagi pemimpin dan dapat sepatutnya mengakibatkan pengguguran daripada jawatannya. Dalam teks Hikayat Aceh menurut Prof. Wan Mohd Nor (2007), terdapat dua kes, dimana Sultan Seri Alam yang sangat boros dan Sultan Zainal Abidin yang zalim diturunkan dari kerusi pemerintahan.


Adab terhadap ilmu


Jadi, menurut Prof. Wan Mohd. Nor, jika adab hilang pada diri seseorang, maka akan mengakibatkan kezaliman, kebodohan dan menuruti hawa nafsu yang membinasa. Manusia dikatakan zalim, jika misalnya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka, dengan pemahaman seperti itu, seorang Muslim yang beradab pasti lebih mencintai dan mengidolakan Nabi Muhammad saw berbanding manusia mana pun. Manusia Muslim yang beradab juga akan menghormati sahabat-sahabat nabi dan keluarganya. Begitu juga seorang muslim yang beradab akan lebih menghormati ulama pewaris nabi, berbanding penguasa yang zalim.

Salah satu adab penting yang harus dimiliki seorang Muslim adalah adab terhadap ilmu. Saeorang yang beradab, menurut SM Naquib al-Attas, seorang beradab haruslah mengenal darjat ilmu, mana ilmu yang fardhu ‘ain (wajib dimiliki oleh setiap muslim) dan mana yang fardhu kifayah (wajib dimiliki sebagian Muslim).

Islam memandang kedudukan ilmu sangatlah penting, sebagai jalan mengenal Allah dan beribadah kepada-Nya. Ilmu juga satu-satunya jalan meraih adab. Orang yang berilmu (ulama) adalah pewaris nabi. Kerana itu, dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali mengingatkan, orang yang mencari ilmu dengan niat yang salah, untuk mencari keuntungan duniawi dan pujian manusia, sama saja dengan menghancurkan agama. Dalam kitabnya, Adabul ‘Alim wal- Muta’allim, KH Hasyim Asya’ari juga mengutip hadits Rasulullah saw:

“Barangsiapa mencari ilmu bukan karena Allah atau ia mengharapkan selain keredhaan Allah Ta’ala, maka bersiaplah dia mendapatkan tempat di neraka”

Ibnul Qayyim al-Jauziyah, murid terkemuka Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, juga menulis sebuah buku berjudul Al-Ilmu. Beliau mengutip ungkapan Abu Darda` r.a. yang menyatakan:

“Barangsiapa berpendapat bahwa pergi menuntut ilmu bukan merupakan jihad, sesungguhnya ia kurang akalnya” (Abu Hatim bin Hibban juga meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah r.a., yang pernah mendengar Rasulullah saw bersabda:
“Barangsiapa masuk ke masjid ku ini untuk belajar kebaikan atau untuk mengajarkannya, maka ia laksana orang yang berjihad di jalan Allah”

Kerana begitu mulianya kedudukan ilmu dalam Islam, maka seorang yang beradab tidak akan mensia-siakan umurnya untuk menjauhi ilmu, atau mengejar ilmu yang tidak bermanfaat, atau salah niat dalam meraih ilmu. Sebab, akibatnya sangat binasa. Ia tidak akan pernah mengenal Allah, tidak akan pernah meraih kebahagiaan sejati. Sebab, dengan mengenal dan berzikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Maka, belajarlah ilmu yang benar! Belajarlah dengan niat yang benar! Jadilah manusia yang adil dan beradab! Ingatlah, nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya

”Wahai anakku, janganlah kamu mensyirikkan Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar.”
(QS 31:13).


Translasi dari Adyan Husaini

29 Julai 2009
6.00 petang
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Labels:

Catat Ulasan

MKRdezign

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Borang Maklumat Hubungan

Nama

E-mel *

Mesej *

Copyright � 2011 peminggirkota. Dikuasakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget